AFSPRAAK MAKEN
SEARCH

PRIVACY STATEMENT

Leeswijzer

Dit privacy statement bestaat uit twee delen, een eerste gedeelte dat alleen toeziet op freelancers en potentieel tijdelijke werknemers (paragraaf 1) en een tweede gedeelte dat alleen toeziet op werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven (paragraaf 2).

 1. Gegevens die AnyLinQ verwerkt van freelancers en potentieel (tijdelijke) werknemers

Voor de uitvoering van haar missie – het aanbieden van consultancy, data management oplossingen/producten en de dienstverlening hier rondom heen – verwerkt AnyLinQ persoonsgegevens. Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat u deze gegevens uit vrije wil en zelf aan AnyLinQ beschikbaar stelt en wel uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan AnyLinQ heeft verstrekt, te weten:

 1. om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
 2. om met u een tijdelijke- werknemers-/werkgeversrelatie of een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren;
 3. om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en indien dit aan de orde is, gezien de vorm van dienstverlening van AnyLinQ, u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers;
 4. om met u, onze opdrachtgever(s) overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 5. om onze reïntegratieverplichtingen na te komen waar het betreft tijdelijke werknemers;
 6. om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens AnyLinQ aanbiedingen te kunnen doen;
 7. om managementinformatie te genereren, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles oen het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 8. om, indien van toepassing, een externe partij de validiteit van het door u aangeleverde identiteitsbewijs te laten controleren en/of een screening te laten uitvoeren.

U stelt uw gegevens beschikbaar doordat u uw CV en de daarmee gemoeide overige gegevens per e-mail of via een ander medium aan ons toestuurt.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en haar opvolger de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

AnyLinQ verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, CV, werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning en (kopie) verblijfsvergunning.

Indien aan de orde gezien de vorm van dienstverlening van AnyLinQ, kan zij uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan AnyLinQ uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.

AnyLinQ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

 1. Gegevens die AnyLinQ verwerkt van werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven

Persoonsgegevens die AnyLinQ van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 2. om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 3. om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 4. om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 5. om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

AnyLinQ verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), emailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens.

AnyLinQ kan de persoonsgegevens van werknemers- en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. AnyLinQ kan uw gegevens bovendien doorgeven aan sollicitanten/kandidaten en werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan AnyLinQ uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen.

AnyLinQ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

AnyLinQ spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van AnyLinQ, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. AnyLinQ kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van AnyLinQ voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal  € 1.000,– per gebeurtenis en maximaal € 10.000,– per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van AnyLinQ zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval is gedekt en wordt uitgekeerd.

Inzagerecht

U kunt ons op elk gewenst moment GDPR@AnyLinQ.com dan wel per brief (AnyLinQ, t.a.v. Juridische Zaken, Veemarktkade 8 5222 AE ‘s-Hertogenbosch) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de manier waarop AnyLinQ uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken GDPR@AnyLinQ.com dan wel per brief (AnyLinQ, t.a.v. Juridische Zaken, Veemarktkade 8 5222 AE ‘s-Hertogenbosch. Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Aanpassen Privacy Statement

AnyLinQ kan haar Privacy Statement aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar privacy statement is altijd via de AnyLinQ internetsite te raadplegen.

Aanvaarding Privacy Statement

Door aanvaarding van voornoemd privacy statement aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in dit privacy statement.